Schvaľovanie vozidiel

V súlade s rámcovou smernicou 2007/46/ES a jej postupným uplatňovaním aj pre viacstupňové schvaľovanie vozidiel vyplýva nutnosť skúšania každého vozidla za účelom schválenia jednotlivo dokončovaného vozidla. Pri dokončovaní vozidla závisí rozsah skúšok od jeho vplyvu na jednotlivé technické požiadavky predpísané rámcovou smernicou.

Pri skúškach jednotlivo dokončovaného vozidla a následne pri schvaľovaní takéhoto vozidla sa postupuje podľa Metodického pokynu č. 13/2013 na zabezpečenie jednotného postupu obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a poverených technických služieb overovania vozidiel v súvislosti s jednotlivo dokončovanými vozidlami, ktorý bol vydaný MDVRR SR a ktorý nadobúda účinnosť 01.04.2013. Tento metodický pokyn určuje okrem iného aj formu a obsah Protokolu o skúškach jednotlivo dokončovaného vozidla.

Skúšky vozidla pozostávajú z kontroly dokumentácie a z fyzických skúšok a kontrol vozidla podľa jednotlivých ustanovených technických požiadaviek (regulačných aktov) alebo alternatívnych požiadaviek, ktoré boli dokončovaním dotknuté. V súvislosti s tým sa kontrolujú aj všetky parametre, ktoré sa nachádzajú v Osvedčení o evidencii časť II, nakoľko výsledkom skúšok je k protokolu prikladaný návrh ZTO vozidla, ktorý musí byť úplný. Pri skúškach jednotlivo dokončovaného vozidla a následne pri schvaľovaní takéhoto vozidla sa postupuje podľa Metodického pokynu č. 13/2013 na zabezpečenie jednotného postupu obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a poverených technických služieb overovania vozidiel v súvislosti s jednotlivo dokončovanými vozidlami, ktorý bol vydaný MDVRR SR a ktorý nadobúda účinnosť 01.04.2013. Tento metodický pokyn určuje okrem iného aj formu a obsah Protokolu o skúškach jednotlivo dokončovaného vozidla.

Poverenou technickou službou zabezpečujúcou vykonanie skúšok vozidiel v našich podmienkach je spoločnosť EXAKTA, s.r.o., Košice.

Spoločnosť IZOTRANS

Spoločnosť vlastní certifikát riadenia kvality podľa normy DIN EN ISO 9001. Pre výrobu chladiarenských a mraziarenských nadstavieb naša spoločnosť vlastní ATP certifikát o tepelne izolačných vlastnostiach nadstavieb.